Contact
E info@verhuurdersbelangen.nl
P Postbus 333
  2740 AH Waddinxveen
T 085-732 55 26
F 085-732 55 21

Nieuws

Kabinet zet in op verder herstel koopmarkt en beter aanbod huurwoningen

3 oktober 2014

Het kabinet komt mensen met restschulden of dubbele hypotheeklasten extra tegemoet.
Ook blijft het tijdelijke lagere btw-tarief bij verbouwingen en renovatie langer van kracht. Dat schrijft minister Blok (Wonen en Rijksdienst) in de ontwerpbegroting, die op Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is aangeboden. Op de huurmarkt bevordert het kabinet de doorstroming. Corporaties gaan terug naar hun kerntaak. Dat is het betaalbaar huisvesten van mensen met lagere inkomens. Voor beleggers komt er meer ruimte om te investeren in middel dure huurwoningen, waar veel vraag naar is. Ook wil het kabinet meer vormen van tijdelijke huurcontracten, bijvoorbeeld voor bijvoorbeeld jongeren en starters. Bij de Rijksdienst zijn hervormingen in uitvoering die de overheid dienstverlenender en efficiënter moeten maken. Zo wordt geld bespaard en neemt de kwaliteit toe. Gebouwen die de kleinere overheid niet meer nodig heeft, worden verkocht.
De maatregelen voor komend jaar op een rij:

 • Wonen & Bouwen
 • Het kabinet komt mensen tegemoet die na verkoop van hun huis een restschuld hebben. Sinds 2014 is het mogelijk om restschulden onder strikte voorwaarden mee te financieren onder de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De rente over alle restschulden die tot 2018 ontstaan, is nu nog maximaal 10 jaar aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat wordt 15 jaar.
 • De tijdelijke verlenging van de verhuisregeling van 2 naar 3 jaar wordt permanent. De hypotheekrente van de vorige of toekomstige eigen woning is dan blijvend maximaal 3 jaar fiscaal aftrekbaar.
 • Het maximale leenbedrag ten opzichte van de waarde van de woning, de Loan to Value-verhouding (LTV), gaat in 2015 van 104% naar 103%. Dit was al eerder afgesproken. De verlaging gebeurt in jaarlijkse stappen totdat in 2018 de LTV 100% is. Restschulden tellen niet mee voor de LTV.
 • Ook gaat het maximale tarief waartegen de rente kan worden afgetrokken met 0,5%-punt omlaag naar 51%. De opbrengst wordt volledig teruggegeven door de 3e schijf in de loon- en inkomstenbelasting te verlengen.
 • De kostengrens voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) gaat van 265.000 euro naar 245.000 euro. De stapsgewijze afbouw loopt door tot 225.000 euro in 2016. Daarna wordt de NHG-grens gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde.
 • Het corporatiestelsel wordt herzien. Het bouwen en beheren van woningen voor lagere inkomens wordt de wettelijke kerntaak. Dit voorkomt dat corporaties in riskante projecten stappen waarvan de verliezen ten koste gaan van de huurders. Verder wordt het toezicht op de sector steviger georganiseerd.
 • Er komen meer wettelijke mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten. De verwachting is dat zo sneller woonruimte beschikbaar komt voor bijvoorbeeld jongeren en starters.
 • Het kabinet past het Woningwaarderingsstelsel (‘puntenstelsel’) aan. Door de WOZ-waarde te laten meewegen, komt de lokale marktsituatie beter tot uitdrukking in de maximaal redelijke huurprijs.
 • De verhuurderheffing wordt in 2015 verhoogd naar 1,335 miljard euro. Dit was al eerder afgesproken.
 • Het lage btw-tarief op arbeidsloon bij verbouwing en renovatie van woningen geldt een half jaar langer: tot 1 juli 2015.
 • Er komt een nieuw energielabel. Woningeigenaren krijgen een goed beeld van de energieprestatie van hun woning en van mogelijke energiebesparende maatregelen. Zij kunnen het voorlopige label tegen beperkte kosten zelf omzetten in een definitief label. Dat hebben zij nodig bij verkoop van hun huis.
 • Sinds vorig jaar is er een fonds voor energiebesparing door woningeigenaren en subsidie voor verhuurders in de sociale huursector. Er komt nu ook een financiële regeling voor Verenigingen van Eigenaren (VvE’s).
 • Gemeenten krijgen meer wettelijke mogelijkheden om malafide huisjesmelkerij aan te pakken. Ze kunnen sneller boetes opleggen en gemakkelijker het beheer overnemen van panden waar overlast is.
 • Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties