Contact
E info@verhuurdersbelangen.nl
P Postbus 333
  2740 AH Waddinxveen
T 085-732 55 26
F 085-732 55 21

Nieuws

Incasso van huurachterstanden

12 juni 2013

Als tussen huurder en verhuurder een huurovereenkomst wordt aangegaan met betrekking tot een bepaald perceel, rusten op beide partijen verplichtingen uit hoofde van deze huurovereenkomst. De verhuurder verschaft het rustig huurgenot aan de huurder en de huurder dient op zijn beurt het overeengekomen huurbedrag correct te voldoen. Hoewel dit volkomen logisch is, worden deze verplichtingen in de praktijk lang niet altijd nageleefd.

Huurbetalingsverplichting
In de huurovereenkomst staat vermeld welk bedrag de huurder periodiek (meestal per maand) verschuldigd is voor de huur ven het betreffende perceel. De huurverplichting dient bij vooruitbetaling, dat wil zeggen per de 1e van iedere maand, te zijn voldaan. Veel huurders verkeren in de veronderstelling dat de huur in de loop van de maand mag worden voldaan. Dit is rechtens niet correct. Een verhuurder kan die betaalpraktijk gedogen, maar juist is het niet.
Een ander misverstand betreft het versturen van facturen. De verhuurder is niet verplicht om facturen te sturen voor de verschuldigde huur. Huur is een schuld die door de huurder bij de verhuurder moet worden ‘afgeleverd.’ We spreken dan ook van huur als een brengschuld. Het argument dat geen huur is betaald omdat geen factuur is ontvangen, is niet rechtsgeldig en snijdt dus geen hout.

Betalingsachterstanden
Door de huidige financiële- en economische crisis neemt het aantal mensen met problematische schulden toe. Niet alleen bij telefoonaanbieders en postorderbedrijven laat men schulden ontstaan, het lukt zelfs niet meer om primaire verplichtingen zoals bijvoorbeeld nutsvoorzieningen en  huurpenningen te voldoen. Dit is een ernstig probleem.

Schuldenaren vinden het moeilijk om een uitweg te vinden voor hun betalingsachterstanden. De verhuurder doet er goed aan hier alert op te zijn en tijdig in actie te komen. Schulden verdwijnen niet vanzelf en voor huurpenningen geldt dat deze periodiek verschuldigd zijn. Per maand of per kwartaal dient te worden betaald. In rap tempo loopt de vordering op en ontstaat een uitzichtloze situatie. Gerechtelijke ontruiming van het gehuurde kan het gevolg zijn en daarmee is de financiële problematiek geenszins opgelost.

Vordering ter incasso
Indien u te maken hebt met betalingsachterstanden van uw huurder(s), is het dus van belang hier adequaat op te reageren. Hoe lager de vordering, hoe groter de kans op succes. Nadat u zelf uw huurder hebt aangemaand om de huurachterstand te betalen en deze daaraan geen gevolg heeft gegeven kunt u uw vordering ter incasso uit handen geven aan een incasso-organisatie. Deze zal in eerste instantie op minnelijke wijze proberen de achterstand vermeerderd met rente en incassokosten te incasseren. Bij gebreke van betaling wordt de druk opgevoerd en kan namens u een gerechtelijke procedure aanhangig worden gemaakt.

Naast veroordeling tot betaling van de huurschuld en de bijkomende rente en kosten, kan aan de kantonrechter gevraagd worden om de ontbinding van de huurovereenkomst uit te spreken en de huurder te veroordelen het gehuurde te ontruimen. In veel gevallen komt het niet zo ver, omdat onder druk van de procedure of de aangezegde ontruiming de huurder alsnog overgaat tot betaling of een acceptabele regeling voorstelt.
Het is aan te bevelen om u door uw incassopartner te laten informeren over de wijze waarop u het uit handen geven van een vordering dient voor te bereiden. Hij kan tevens de gang van zaken in een gerechtelijke procedure en het verweer dat de huurder mogelijk zal aanvoeren, met u bespreken.

mr J.P.M. van der Grift-Burghout
senior jurist bij B&D Juristen te Utrecht