Contact
E info@verhuurdersbelangen.nl
P Postbus 333
  2740 AH Waddinxveen
T 085-732 55 26
F 085-732 55 21

Nieuws

B&D Juristen juridische partner Keurmerk Verhuurdersbelangen

13 mei 2013

B&D Juristen uit Utrecht zijn de specialisten van DAS op het gebied van huurrecht en vastgoed. Met meer dan 25 huurrecht juristen staan zij klaar om de leden van Keurmerk Verhuurdersbelangen van advies te voorzien. Zo wordt de juridische helpdesk door B&D Juristen gefaciliteerd en verzorgen zij eventuele juridische procedures. Maandelijks komen zij met een column over het huurrecht.

Let op bij verhuur van appartementsrecht

Wie eigenaar is van een appartement van Eigenaren, kan besluiten dat appartement niet zelf te bewonen maar het te verhuren aan een derde. Als u uw appartement daadwerkelijk wilt gaan verhuren, is het van belang een aantal zaken in het oog te houden. U blijft als eigenaar verantwoordelijk voor het appartement. U bent immers gebonden aan het splitsingsreglement en het huishoudelijk reglement, zoals bepaald door de Vereniging van Eigenaren. U dient zich te houden aan de daarin opgenomen bepalingen en verboden. Maar hoe zit het met de huurder?
Alvorens tot verhuur van een appartement over te gaan heeft de eigenaar toestemming nodig van de Vereniging. De verschillende eigenaren wonen in hetzelfde complex, delen gemeenschappelijke ruimtes en moeten van elkaar op aan kunnen. Zij hebben er daarom belang bij te weten wie welk appartement gebruikt. Als de benodigde toestemming is verleend, is dat nog geen garantie dat de nieuwe bewoner het appartement op correcte wijze gebruikt. Stel dat hij een hond aanschaft, terwijl huisdieren volgens het huishoudelijk regelement niet zijn toegestaan. Dan kan het met de rust in het complex zomaar gedaan zijn.
Artikel 5: 120 lid 2 BW bepaalt dat voorschriften van het reglement omtrent gebruik, beheer en onderhoud ook van toepassing zijn op degene die het gebruik verkrijgt. De Hoge Raad heeft op 10 februari 2012 een arrest gewezen (LJN BU8174) waarin is bepaald dat met ‘het reglement’ gedoeld wordt op het splitsingsreglement van de Vereniging. Aan dit splitsingsreglement is de huurder van een appartement dan ook gebonden.

Dit is anders ten aanzien van het huishoudelijk reglement. En dat is nu juist het reglement waar vaak bepalingen in worden opgenomen die betrekking hebben op concrete zaken als schotelantennes, bloembakken, muziekinstrumenten, open vuur en huisdieren. De huurder van een appartement is daar niet per definitie aan gebonden. En dat levert een risico op! Stel dat de huurder zich gedraagt in strijd met het huishoudelijk reglement, dan zal de Vereniging zich tot de eigenaar wenden om een einde te maken aan de ongeoorloofde situatie. Hij is immers verantwoordelijk voor zijn appartement. Het zal voor de eigenaar moeilijk zijn om feitelijk het probleem op te lossen. Tenzij hij een en ander goed heeft geregeld. 

De verhurende eigenaar heeft namelijk de mogelijkheid om via de huurovereenkomst of via een model gebruikersverklaring de huurder van een appartement toch te binden. Dat vergt wel dat van te voren afspraken worden gemaakt met de toekomstige huurder van het appartement en dat deze afspraken correct worden vastgelegd. Doet zich dan onverhoopt toch een probleem voor, dan kan de eigenaar de huurder aanspreken op grond van de huurovereenkomst of de gebruikersverklaring en zich zelfs tot de rechter wenden of naleving van de afspraken af te dwingen.


mr J.P.M. van der Grift-Burghout
senior-jurist bij B&D Juristen